Algemene voorwaarden 

Duidelijkheid voor iedere partij

Spelregels voor een overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN Brenda Mohr Coaching en Training

Artikel 1 Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtnemer: Brenda Mohr Coaching en Training
– Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier
– Klant: de persoon (zijnde een particulier, een werknemer of klant van opdrachtgever)
– Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
– Online product: een online training, cursus of programma.
– Noloc: beroepsvereniging die opdrachtnemer als Register Loopbaanprofessional heeft gekwalificeerd. Opdrachtnemer handelt in lijn met de gedragscode van Noloc.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2. De opdracht komt tot stand doordat opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte.
3. De afname van een online product als zijnde opdracht komt tot stand door betaling door opdrachtgever, waarmee opdrachtgever zich akkoord verklaart met het aanbod.
4. In bovengenoemde leden krijgt opdrachtgever, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, deze algemene voorwaarden digitaal beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Tarieven
1. De opdracht vermeldt het tarief van de opdrachtnemer per individuele en/of collectieve opdracht en/of per uur. Het opdrachttarief wordt vermeld in Euro, is exclusief BTW (tenzij expliciet anders is vermeld) en is telkens voor ten hoogste één contractsperiode geldig.
2. Bij een online product is het tarief vermeld in Euro, exclusief BTW (tenzij expliciet anders is vermeld).

Artikel 4 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals schriftelijk wordt overeengekomen.
2. Bij afname van een online product vindt, na betaling waarmee de opdracht als zijnde inschrijving/ overeenkomst bevestigd is, de uitvoering (toegang) direct plaats. De lengte van de toegang is per product aangegeven en voor bepaalde duur.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.
3. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
4. Bij afname van een online product geschiedt betaling direct (online betaling) als voorwaarde voor bevestiging van inschrijving en/of toegang.
5. Bij een kennismaking, vrijblijvende intake dient de betaling uiterlijk 48 uur voorafgaand de afspraak plaats te vinden.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden binnen de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever en klant doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
3. De opdrachtnemer heeft het recht om (delen van) de opdracht, vanwege gezondheidsoverwegingen gelet op het advies van het RIVM of de beroepsvereniging Noloc, online/ digitaal uit te voeren.
4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een klant en opdrachtgever. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de opdrachtnemer beter wordt geacht de klant door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een klant te beëindigen.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht, meerwerk en annuleren van afspraken
1.a. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever of klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen tenzij deze het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
1.b. Annuleren of verzetten van afspraken dient 5 werkdagen voor het afgesproken tijdstip plaats te vinden.
1.c. Annuleren of verzetten van een kennismakingsafspraak dient 2 werkdagen (48 uur) voor het afgesproken tijdstip plaats te vinden.
1.d. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.
2.a. Een overeenkomst voor het volgen van een online product die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.
2.b. Na betaling kan het online product direct worden gebruikt waardoor het online product van opdrachtnemer wordt geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
2.c. Opdrachtnemer wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Intellectueel eigendom
1. De opdrachtnemer behoudt altijd alle rechten op de aan opdrachtgever persoonlijk, zowel fysiek als online per mail of in de digitale leeromgeving, ter beschikking gestelde presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht. 
2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid. Ondervonden schade of kosten worden verhaald.
3. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aansprakelijkheid van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 Klachtenreglement
1. Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. De opdrachtnemer zal de klacht behandelen conform de gedragscode van beroepsvereniging Noloc.
3. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10 Opzegging
1. Een opdracht aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de opdracht vastgestelde duur en/of genuttigd hebben van overeengekomen aantal sessies/ afspraken.
2. Tenzij anders overeengekomen, kan een opdracht niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaringen
1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag waarmee de opdracht voor de klant gemoeid is.
2. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
4. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor de klant gemoeid is.
5. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens of anderszins informatie, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt/ aangeleverd.
7. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
8. Opdrachtnemer streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
9. Opdrachtnemer kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.

Artikel 12 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Opdrachtnemer behandelt informatie van en over de klant vertrouwelijk. Alleen en zover de klant toestemming geeft, rapporteert de opdrachtnemer hierover aan de opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen voor aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar Brenda Mohr Coaching en Training bij betrokken is, alsmede op onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen tussen Brenda Mohr Coaching en Training en wederpartij kunnen slechts worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer.